Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen†.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wmo

  • Geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo voor woningaanpassingen en hulpmiddelen
    Dat is één van de uitkomsten van een overleg tussen Rijk en Gemeenten. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp komt er wel; die was al aangekondigd in het Regeerakkoord van Rutte IV. Meer daarover in dit bericht (bron:  VNG).

Wlz / Wmo

  • Wat wil VWS bereiken in de gehandicaptenzorg in de komende jaren? (2)
    Nieuw: berichten van Skipr en Binnenlands Bestuur
    In mei 2021 publiceerde VWS de Toekomstagenda voor de gehandicaptenzorg. Deze beschreef in hoofdlijnen de visie op de gehandicaptenzorg. Die visie is door het nieuwe kabinet concreet uitgewerkt in een programma. Dat uitgewerkt programma is eerder deze maand met een begeleidende brief gepubliceerd. Voor de uitvoering van de plannen is € 138 miljoen beschikbaar. Zie voor meer info in dit bericht (bron: NZG). Er zijn reactie op deze plannen van Ieder(in), VGN en MEE NL.
    Dit bericht stond in de vorige Docu-alert. Het is nu aangevuld met deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur: ’Zorg gemeenten voor mensen met levenslange beperking moet beter’ (link).

Wlz / PGB 

  • Brief over onmogelijkheid van toekenning PGB met terugwerkende kracht
    Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister Helder in een brief kort de indicatiestelling voor de Wlz, de rol van het CIZ en de onmogelijkheid van toekenning van PGB  met terugwerkende kracht. Die brief is hier te vinden.

Participatiewet e.a.

  • ‘Sociale werkbedrijf: zoek vooral samenwerking in de regio’
    Op die manier behoud je beschermde werkplekken. Dat is het advies uit recent onderzoek. Zie voor een interview met de onderzoeker hier (bron: Cedris).
  • Zorgelijke ontwikkeling voor sociale werkbedrijven
    Dat blijkt uit de cijfers over 2021.Meer over die ontwikkelingen in dit bericht (bron: Cedris).
  • Antwoorden SZW op vragen Eerste Kamer over garantiebedragen en koopkracht Wajong
    Zie voor die antwoorden hier.
  • Kabinet wil vereenvoudiging dubbele kinderbijslag
    Ouders van een kind met een intensieve zorgvraag hebben recht op dubbele kinderbijslag. Het kabinet wil de uitvoering van die regeling vereenvoudigen. Daarvoor is een concept-wetsvoorstel gepubliceerd waarop gereageerd kan worden. Het concept-wetsvoorstel is via deze link te vinden (bron: www.internetconsultatie.nl). Zie voor een paar van de voorgestelde veranderingen dit bericht (bron: NZG).
  • Weer te weinig banen bij overheid voor mensen met een arbeidsbeperking (2)
    Nieuw: reactie van Cedris
    Het vorige Kabinet had als doelstelling het realiseren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2025. Daarvoor zijn toen per sector aantallen banen  (‘quota’) vastgelegd die jaarlijks gehaald moesten worden. Het bedrijfsleven haalde die aantallen wel; de overheid schoot steeds tekort, ook in 2021. Meer daarover in deze  brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer en in dit bericht(bron: Binnenlands Bestuur).
    In aanvulling op dit bericht uit de vorige Docu-alert is hier nog de reactie van Cedris (Cedris is de belangenorganisatie van sociale werk- en ontwikkelbedrijven).
  • Kamer stemt in met verbeteringen Participatiewet (2)
    Nieuw: reactie van Ieder(in)
    Eind mei stemde de Tweede Kamer in meerderheid in met de voorgestelde wijzigingen van de Participatiewet (Breed Offensief); ook werd toen een aantal moties aangenomen. Meer daarover in deze berichten van Divosa, Cedris en Binnenlands Bestuur.
    In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog de reactie van Ieder(in).

PGB

  • PGB blijft beschikbaar in kleinschalige woonvormen (2)
    Nieuw: reacties van belangenorganisaties
    Dat heeft minister Helder in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld. Zij komt daarmee terug op haar voornemen in de PGB-beleidsbrief (link) van 22 mei 2022. Tegen dat voornemen ontstond veel verzet; ook in de Tweede Kamer.
    Dit bericht uit de vorige Docu-alert is aangevuld met reacties van belangenorganisaties Per Saldo (link) en KansPlus (link).
  • ‘Wooninitiatieven: word wakker, besef waar het pgb voor bestemd is’
    Onder die titel schrijft Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, een artikel over wooninitiatieven, eigen regie en pgb, waarin ze het standpunt van Per Saldo over de inzet van pgb in wooninitiatieven toelicht  (bron: Zorg&sociaalweb).

Wet zorg en dwang (Wzd)

  • Handreiking Wzd geactualiseerd
    Deze handreiking wordt o. m. gebruikt door artsen VG en specialisten Ouderenzorg. Zie voor de wijzigingen dit bericht (bron: NVAVG).

VN-verdrag handicap

  • Kabinet: neem beslissing over ratificatie van Facultatief Protocol
    Dit Protocol biedt individuen en belangengroepen de mogelijkheid om rechtstreeks te klagen bij het VN-comité als de regering zich niet aan het Verdrag houdt. Dit Protocol wacht al 6 jaar op ratificatie, maar door samenhang met andere verdragen heeft de regering dat tot nu niet gedaan. Recent heeft de Raad van State echter een advies over die ratificatie uitgebracht, waardoor er nu wel ruimte is voor de regering om te ondertekenen. Meer over dit Protocol en het advies in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staan links naar het advies en naar een samenvatting.

Divers

  • Hoe regelen gehandicapteninstellingen dat de zorgverlening door gaat in de vakantiemaanden?
    Dat doen ze onder meer door de inzet van familie en van ander personeel uit de zorginstelling. Dat blijkt uit een artikel in De Volkskrant deze week. Het artikel beschrijft de personeelsprobleem in de zomermaanden en de oplossingen die instellingen daarvoor vinden. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN). Het Volkskrantartikel is hier te lezen.
  • AVG heet nu arts VG
    Dat heeft de beroepsgroep besloten. Op die manier wordt verdere verwarring met de Algemene verordening gegevensbescherming voorkomen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  • ‘Laat vernietigend rapport over ontwrichtend overheidsbeleid niet in de la verdwijnen’
    Dat vraagt Ieder(in) in dit bericht. Het gaat om een rapport (link) dat op verzoek van de Tweede kamer is opgesteld naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. Uit het rapport blijkt dat mensen met een beperking of chronisch ziekte vaak last hebben van de ‘hardvochtige effecten van overheidsbeleid’.
  • Ook in gehandicaptenzorg fraude met valse diploma’s en VOG’s
    RTL Nieuws maakte hier vorige week melding van; meer informatie in dit bericht (bron: RTL Nieuws).
  • 'Kennis noodzakelijk in langdurige zorg, juist ook voor niet-professionals'
    Dat is één van de aanbevelingen uit een advies van het Zorginstituut Nederland Meer over dat advies in dit bericht (bron: NZG). Het advies zelf en een begeleidende brief van minister Helder zijn hier en hier te vinden.

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje