Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.
Ze worden verspreid door Platform VG Haaglanden.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Uitbreiding redactie Docu-alert
De redactie van Docu-alert is uitgebreid. Remmelt Kruizinga is bereid om samen met mij de Docu-alert samen te stellen. Remmelt is vader van een zoon met een verstandelijke beperking en een ervaren belangenbehartiger. Hij is verbonden aan Platform VG Haaglanden. Ik ben blij dat met de komst van Remmelt de toekomst van Docu-alert nu ook inhoudelijk geborgd is. Remmelt en ik zullen in de komende periode al werkenderwijs de samenwerking praktisch inhoud geven.
Jaap Penninga

Jeugdwet

 • Waar zit het gesprek over de hervorming van de Jeugdzorg nog op vast?
  Al langer praten het rijk, gemeenten, jeugdinstellingen, professionals en cliënten over hervormingen van de jeugdzorg. Die afspraken hadden er voor kerst moeten zijn. Eind vorige jaar liepen die gesprekken echter vast vanwege het geld. In vorige Docu-alerts hebben we hier aandacht aan besteed. In dit bericht word beschreven, waar de gesprekken precies op vastzitten (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Belangrijkste veranderingen sociaal domein per 1 januari 2023
  Op de site van Cedris staat een kort overzicht van de belangrijkste veranderingen op het sociaal domein per 1 januari 2023.
 • CIZ gaat alsnog ouders over dubbele kindertoeslag intensieve zorg informeren
  Ouders van kinderen met een ernstige ziekte of aandoening verlenen extra zorg aan hun kind. Dit brengt extra kosten met zich mee. Om ouders tegemoet te komen in deze kosten, krijgen deze ouders de kinderbijslag dubbel uitbetaald: de dubbele kinderbijslag intensieve zorg. Voor ouders van thuiswonende kinderen van 3 tot 18 jaar met een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg, geldt dat er per definitie sprake is van intensieve zorg. Een aantal ouders maakt echter nog geen gebruik van deze mogelijkheid. Minister Van Gennip (SZW) en minister Helder (VWS) hebben nu besloten dat het CIZ deze ouders gaat informeren  over de mogelijkheid om dubbele  kinderbijslag aan te vragen. Klik hier voor de brief die minister Van Gennip daarover schreef aan de Tweede Kamer.
 • Stand van zaken programma Simpel Switchen
  Dit Programma richt zich in het bijzonder op het versoepelen van de overgang tussen uitkering en werk en op het versoepelen van overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk (heen-en-terug). Het is belangrijk dat mensen hierbij integraal worden ondersteund en begeleid en dat de financiële onzekerheden zoveel mogelijk worden weggenomen. In deze brief beschrijft minister Schouten de stand van zaken en geeft zij aan welke plannen er nog zijn. Eén van die plannen is meer samenwerking met VWS over een soepeler overgang van dagbesteding naar arbeid (heen en terug).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Beroepsvereniging artsen VG roept leden op om te stoppen met zoeken naar crisisbedden
  Samen met de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) roept de beroepsvereniging van Artsen VG (NVAVG) de leden op om te stoppen met het zoeken naar crisisplaatsen. De verenigingen vinden dat de verantwoordelijkheid van zorginstellingen. Daarnaast willen de verenigingen dat de Wzd en de Wet verplichte ggz vervangen worden door één nieuwe regeling. Meer toelichting over deze oproep in dit bericht (bron: Skipr).

Divers

 • Nieuwe handreiking voor familie van volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag
  Die handreiking is gemaakt door KansPlus en buro Opaal en is gefinancierd door VWS. Meer over die handreiking in dit bericht (bron: KansPlus).
 • Waarop gaat de Inspectie in het bijzonder letten dit jaar?
  Dat is terug te vinden in het Werkplan 2023 (link) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en in de begeleidende brief van minister Kuipers (link).
 • Oproep Sociale Alliantie aan gemeenten: ga energiearmoede tegen
  Die energiearmoede treft ook veel mensen met een beperking. In een Oproep doet de Sociale Alliantie vijf suggesties aan gemeenten om die energiearmoede tegen te gaan.  Meer over de oproep in dit bericht (bron: Ieder(in)).

 

 

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje