Beste lezer, 

 1. Inleiding
  Platform VG regio Midden en West Brabant ( Pf VG MWB) zet zich in voor de collectieve belangenbehartiging van mensen met een (licht) verstandelijke beperking en hun verwanten/vertegenwoordigers. Wij streven naar het versterken van de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Om dit te kunnen bereiken wordt  samengewerkt en wordt verbinding gezocht met diverse (belangen) organisaties op het gebied van wonen, zorg- en welzijn. Ook zijn er veel contacten met gemeentelijke instanties.

  Ouders / verwanten ondersteunen wij collectief middels het geven van informatie en middels themabijeenkomsten.
  Deze Nieuwsbrief bevat informatie over activiteiten die zijn ondernomen in 2021 en over de speerpunten en plannen voor 2022. 
 1. Terugblik op 2021

  Aandacht gevraagd voor mensen met een licht verstandelijke beperking
  Speerpunt van Pf VG MWB is het vragen van aandacht van gemeenten voor de positie van hun inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVB). Belangrijk is dat deze beperking wordt herkend en dat informatie en ondersteuning worden afgestemd op  specifieke behoeften van mensen met een licht verstandelijke beperking. In de regio Midden Brabant zijn wij hierover reeds in gesprek met een aantal Sociale Advies  Raden en met beleidsambtenaren Sociaal Domein. In het najaar zijn Sociale Adviesraden en beleidsambtenaren van een aantal gemeenten in West Brabant benaderd.

  Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezing maart 2022 is aan Raadsfracties van politieke partijen het  verzoek gedaan om in hun verkiezingsprogramma ook aandacht te besteden aan ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking. Concrete onderwerpen kunnen o.a. zijn: informatietoegankelijkheid / eenvoudig taalgebruik, armoedebeleid, preventie van eenzaamheid, gemeentelijke agenda inzake Inclusie – VN Verdrag.

  Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning  (OCO)
  Mensen hebben recht op Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO). In de praktijk blijkt dat OCO - formeel of informeel - nog niet overal voldoende bekend is. Pf VG MWB maakt zich sterk voor  duidelijke informatieverstrekking over wat OCO inhoudt en hoe dit kan worden geregeld.

  Informatiebijeenkomsten ‘Goed geregeld’
  Pf VG MWB heeft in oktober 2021 in samenwerking met MEE West Brabant informatieavonden gehouden in Breda en in Roosendaal. De belangstelling van ouders / verwanten voor deze bijeenkomsten was groot. Uit hun respons blijkt dat de informatie en praktische adviezen inzake ‘Beheer van financiën, Juridische beschermingsmaatregelen en over Erven en schenken ‘ als nuttig zijn ervaren.

  Pf VG MWB is van plan om in 2022 deze bijeenkomst(en) ook in andere regio’s te organiseren.

  Steffie naar het ziekenhuis
  Samen met Steffie-on-line zijn wij een project begonnen om een website met begrijpelijke informatie te ontwikkelen voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking inzake een bezoek aan een ziekenhuis.

  Pf VG Brabant en Steffie-on-line zullen in 2022 dit project verder ontwikkelen (zie projectpagina www.leerzelfonline.nl/actueel/222.naar-een-ziekenhuis.html).

 2. Plannen voor 2022

  Speerpunten
  - Ook in 2022 is ‘Aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ een van de speerpunten. Bestaande contacten met Sociale Advies Raden en beleidsambtenaren van gemeenten worden voortgezet. Het streven is om dit jaar nog meer gemeenten te bereiken.
  - Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning blijft een aandachtspunt.
  - Komend jaar is Inclusie volgens het VN-verdrag een van de speerpunten. Pf VG MWB streeft er naar om mensen met een licht verstandelijke beperking mee te laten denken over het opstellen van een gemeentelijke Inclusie agenda. LVB doet mee!
  - Steffie-on-line ‘ Uitleg over bezoek aan het ziekenhuis’ zal verder worden ontwikkeld en ondersteuners en fondsen zullen worden geworven.

  Deelname aan werkgroepen
  Evenals voorgaande jaren zullen bestuursleden deelnemen aan werkgroepen en overleg op het gebied van:
  • Vervoer, deelgenomen wordt aan het Reizigersoverleg West Brabant en aan het Reizigersoverleg Midden-Brabant
  • ( Aangepast) sport en bewegen
  • Palliatieve zorg en Rouwverwerking, een van de bestuursleden neemt deel aan de Expertgroep West Brabants Zorginstellingen.
  • Deelname aan ‘de Coalitie tegen eenzaamheid’ in Waalwijk en in Tilburg.
  • Tijdig (h)erkennen van dementie bij mensen met een verstandelijk beperking.
  • Samen met Platform VG Zuidoost Brabant werken wij aan het verbeteren van ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Pf VG Brabant (provinciale werkgroep)  met Leer-on-line ontwikkelen een voorlichtingsfilm inzake een “bezoek aan het ziekenhuis”

 • Pf VG Brabant ( provinciale werkgroep)neemt deel aan de werkgroep van VGN inzake ‘Huisartsenzorg’. Er wordt een Handreiking opgesteld voor huisartspraktijken en voor woon-/zorgorganisaties om ‘Het verloop van bezoek aan de huisarts van WLZ-cliënten’ te verbeteren.

  In een van de volgende Nieuwsbrieven krijgt u meer informatie over deze onderwerpen.

  Themabijeenkomsten
  Onder voorbehoud van RIVM/ Coronamaatregelen is Pf VG MWB van plan om enkele themabijeenkomsten te organiseren.
  - Op 21 april wordt samen met de gemeente Waalwijk een informatiebijeenkomst gehouden voor mensen met een licht verstandelijke beperking over ‘ Regelen van geldzaken.’ Ook de gemeente kan hierbij ondersteuning bieden.
  - Vergevorderd plan is om in april samen met de gemeente Hilvarenbeek een themabijeenkomst te houden over ‘ Mijn kind wordt 18 jaar. Wat kunnen ouders regelen.’
  - Later in het jaar volgen meer bijeenkomsten, wij houden u op de hoogte. 

  Prokkelbijeenkomst – een  prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking.
  Begin juni vindt de Prokkelweek plaats. Reeds afgesproken is dat Pf VG MWB in de gemeente Waalwijk een activiteit zal organiseren. In de volgende Nieuwsbrief leest u hierover meer.
 1. Oproep voor nieuwe bestuursleden

  Wij beïnvloeden het beleid van de lokale politieke partijen, zorgaanbieders en woningcorporaties om te komen voor goede zorg voor onze doelgroep (vnl. Licht Verstandelijke Beperkten). Ook werken wij in onze regio samen met Zorgbelang Brabant en Zeeland, MEE Brabant, KansPlus, Ieder(in), cliëntenraden en ouderverenigingen rond mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast werken wij samen met zusterorganisaties (Pf VG regio ZoB en andere provincies).

  Platform VG bestaat momenteel uit vijf enthousiaste vrijwilligers. Wij vergaderen circa zes keer per jaar in de vooravond. Daarnaast organiseren wij 2 a 3 voorlichtings/themabijeenkomsten en nemen enkele projecten per jaar ter hand.

  Wij willen graag ons bestuur uitbreiden om onze taken beter te kunnen verdelen en daarom zoeken wij enkele bestuursleden in de regio Midden en West Brabant (MWB).
  Wij zouden bijzonder graag familieleden van mensen uit onze regio met een verstandelijke beperking vanwege hun praktische kennis en ervaring willen ontmoeten om toe te treden tot ons bestuur.
  Hoewel wij een vrijwilligersorganisatie zijn, is wel een reis- en onkostenvergoeding van toepassing.
  Heeft u interesse/belangstelling dan kunt u dit kenbaar maken via ons emailadres of telefonisch contact opnemen met Leo Pierse (voorzitter) middels zijn mobiele nummer 06-28930059.

  Tenslotte
  Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrieven vragen , dan kunt u per mail contact opnemen met het secretariaat. E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Graag maken wij u ook attent op onze website www.platformvgmwb.nl

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje