Beste lezer,

Platform VG regio Midden en West Brabant (Pf VG MWB) zet zich voornamelijk in voor de collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten/vertegenwoordigers. Wij streven naar het versterken van de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Om dit te kunnen bereiken wordt  samengewerkt en verbinding gezocht met diverse (belangen)organisaties op het gebied van wonen, zorg- en welzijn en arbeid. Ook zijn er veel contacten met gemeentelijke instanties. Ouders/verwanten ondersteunen wij collectief middels het geven van informatie en themabijeenkomsten.

In deze Nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. Ook wordt aandacht besteed aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezing in maart a.s.

Overdrachtsformulier Wegwijzer bij ziekenhuisopname is herzien 

Je kind(1)/cliënt moet naar het ziekenhuis. Wat nu ?  

Veel ouders(2) en persoonlijk begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking hebben ervaren dat het moeilijk is om de goede noodzakelijke extra zorg en begeleiding voort te zetten als een behandeling of opname in het ziekenhuis nodig is. Platform VG Brabant heeft dit signaal serieus genomen. Samen met ouders is er een (digitale) Wegwijzer ontwikkeld waarmee zij zich kunnen voorbereiden. 
De Wegwijzer bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een Overdrachtsformulier. Het tweede deel bevat Adviezen. Het zijn hulpmiddelen om in samenspraak met artsen en verpleegkundigen de zorg en behandeling af te kunnen stemmen op de zorgbehoefte en op het gedrag van het kind/van de cliënt. Het gaat hierbij echt om specifieke, persoonlijke zorg. 
Platform VG Brabant heeft eind vorig jaar het digitale overdrachtsformulier herzien. Dit formulier (november 2022) is bruikbaar in acute situaties zoals bij bezoek aan de  Huisartsenpost en/of afdeling Spoed Eisende Hulp en bij geplande ziekenhuiszorg. Het formulier wordt vóóraf ingevuld zodat het klaar ligt en snel kan worden meegenomen en ingezet.
De ‘Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleiders’ is te downloaden via de website van Platform VG MWB - Projecten - Ziekenhuiszorg.

(1) 'Kind' kan ook een volwassen persoon zijn. 
(2) Met ‘ouders’ wordt ook bedoeld familie en/of wettelijk vertegenwoordiger. 

Gebruik van DigiD van je naaste 

Afgelopen jaar hebben de belangenbehartigers Kans Plus, Sien, EMB, dit Koningskind en de LFB bij politieke partijen gepleit voor het gebruik van het DigiD van je verstandelijke beperkte naaste door wettelijk vertegenwoordigers. December 2022 heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken hen laten weten dat het gebruik van het DigiD van je verstandelijk beperkte naaste door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger voorlopig is toegestaan. Gewerkt wordt aan een structurele oplossing. 
Bron: Docu-alert 517, 9 december 2022  

Machtiging inzage digitale Patiënten Dossier van je verstandelijk beperkte naaste 

De Platforms VG in Noord-Brabant hebben reeds enkele jaren geleden aan de ziekenhuizen gevraagd of het verkrijgen van een machtiging tot toegang van het (digitale) patiëntendossier voor wettelijk vertegenwoordigers van hun kind/naaste mogelijk is. In enkele ziekenhuizen zoals het Amphia Ziekenhuis (in Breda) en het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (in Tilburg/Waalwijk) kunnen wettelijk vertegenwoordigers hiervoor een machtiging aanvragen. Op de websites van deze ziekenhuizen staat vermeld hoe dit kan worden geregeld. Platform VG Brabant zal ook bij de andere ziekenhuizen er voor pleiten dat dit mogelijk wordt.     

Hoe werkt stemmen ?  

Steffie (Leer Zelf-online) legt op de website ‘Hoe werkt stemmen’ uit wat de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen zijn. Steffie legt uit hoe stemmen werkt; je kunt dit ook zelf oefenen. Kijk zelf maar eens op de website www.hoewerktstemmen.nl

Vooraankondiging themabijeenkomst Vroegtijdig (h)erkennen van signalen van dementie bij mensen met downsyndroom

Gezien de grote belangstelling van ouders/naasten en van begeleiders voor de bijeenkomst(en) die in het najaar 2022 zijn gehouden, organiseren Platform VG regio Midden en West Brabant en MEE West Brabant een extra bijeenkomst. Wij stellen het zeer op prijs dat D2 – dat staat voor Down en Dementie – ook deze keer bereid is om de bijeenkomst inhoudelijk te verzorgen. De zussen van Rien (broer met downsyndroom en dementie) delen hun ervaringen, geven tips en gaan met de deelnemers in gesprek. 

Wanneer: donderdagavond 13 april 2023 – van 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: regiokantoor MEE West Brabant – Breda, Gebouw Tetrade II, Stadionstraat 28, 4815NG Breda 

Aanmelden kan nu reeds bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uitbreiding Bestuur  

Platform VG bestaat momenteel uit vijf enthousiaste vrijwilligers. Wij vergaderen circa zes keer per jaar in de vooravond. Daarnaast organiseren wij 2 a 3 voorlichtings- /themabijeenkomsten al dan niet samen met gemeenten of zusterorganisaties en nemen enkele projecten per jaar ter hand. 
Wij willen graag ons bestuur uitbreiden om onze taken beter te kunnen verdelen en daarom zoeken wij enkele bestuursleden in de regio Midden en West Brabant (MWB). 
Wij zouden bijzonder graag familieleden van mensen uit onze regio met een verstandelijke beperking vanwege hun praktische kennis en ervaring willen uitnodigen, om toe te treden tot ons bestuur. Hoewel wij een vrijwilligersorganisatie zijn, is wel een reis- en onkostenvergoeding van toepassing. 
Heeft u interesse/belangstelling dan kunt u dit kenbaar maken via het  emailadres van het secretariaat of telefonisch contact opnemen met Leo Pierse (voorzitter) middels zijn mobiele nummer 06-28930059. 

Tenslotte 

Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen of opmerkingen, dan kunt u per mail contact opnemen met het secretariaat. E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Graag maken wij u ook attent op onze website www.platformvgmwb.nl 

Hebt u ondersteuning, informatie of advies nodig?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Werkgebied Platform VG MWB
kaartje